Kuriózní spor o Ježka v kleci - J.Foglar vs Hron

 10.7.2009

 

V následujících odstavcích vás seznámíme s jedním průmyslovým vzorem, který se stal předmětem sporu o Ježka v kleci. Je to velmi kuriózní spor, který se právě kvůli tomuto hlavolamu vedl a nebyl až donedávna vůbec znám. V níže citovaném dokumentu se jedná o návrhu výmazu průmyslového vzoru a poté odvolání jeho výsledku, který podal údajný pan J. F. proti panu ing. B. H.

patent z roku 1996 - předmět sporu

 

Pokud vám připadají iniciály povědomé, tak se nemýlíte. Iniciál J. F. skutečně patří spisovateli Jaroslavu Foglarovi (!) a ing. B.H. pak ing. Bohumíru Hronovi, tvůrci nejrozšířenějšího Ježka v kleci Hron. Následující odstavec v závorkách se dá zjednodušeně vyložit takto: průmyslový vzor není možné vymazat a nesouhlas s tím úřady neakceptují.

 

Jaroslav Foglar

(Návrh odborné komise ve věci rozkladu podaného dne 6.5.1998 navrhovatelem výmazu J. F., proti rozhodnutí Úřadu ze dne 1.4.1998 o zamítnutí návrhu na výmaz průmyslového vzoru č. 26715 o názvu „Hlavolam“, po přezkoumání napadeného rozhodnutí rozhodl, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz průmyslového vzoru č. 26715 se potvrzuje.)

Dne 15.4.1997 zapsal Úřad do rejstříku průmyslový vzor č. 26715 o názvu „Hlavolam“ s právem přednosti od 23.9.1996, obsahující jednu vnější úpravu výrobku, kterou je nerozebraný kovový hlavolam s dvanácti bodovým ježkem zasunutým v kleci, a dále čtyři různé pohledy na jednotlivé samostatné díly hlavolamu, jehož vlastníkem je Ing. B. H.

 

Návrhem ze dne 30.10.1997 se navrhovatel J. F. (zastoupený JUDr. Ing. M. G.), domáhal výmazu tohoto průmyslového vzoru s odůvodněním, že jeho předmět nesplňoval podmínku novosti, neboť výrobek byl před podáním přihlášky znám z veřejně dostupných pramenů.

Navrhovateli výmazu se ale žádným z předložených dokumentů nepodařilo prokázat, že napadený průmyslový vzor vykazuje shodnou vnější úpravu s variantami obdobných hlavolamů vyobrazenými v namítaných materiálech. V této věci bylo konstatováno, že napadeným průmyslovým vzorem není obecně chráněna koncepce známého hlavolamu „ježka v kleci“, ani jeho technický princip, nýbrž je chráněna vnější úprava jeho nového, alternativního tvarového řešení, která je od namítaných řešení odlišná.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel výmazu v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v němž uvádí, že hlavní důvod pro výmaz napadeného průmyslového vzoru spočívá právě v tom, že není nový, neboť ve srovnání s namítanými výrobky jsou odlišnosti zjistitelné jen při zvláštní pozornosti, kterou ovšem nelze očekávat u spotřebitelů kupujících tyto výrobky. Podle názoru navrhovatele výmazu nejsou odlišnosti napadeného průmyslového vzoru, proklamované vlastníkem průmyslového vzoru, spočívající v délce a tvaru ostnů, v umístění sloupků v nestejných vzdálenostech či ve sražení obvodové hrany čela, bez výslovného upozornění z vyobrazení téměř patrné.

 

Pan Ing. Bohumír Hron odmítl „rozklad“ a uvedl, že pan J. F. nebyl, jak se doposud předpokládalo, duchovním otcem hlavolamu „ježek v kleci“, což dosvědčuje například patentovým spisem z roku 1896 a dodává, že řada obdobných hlavolamů byla přihlášena i v mnoha dalších zemích. 

Zde je nejzásadnější výrok, který dokazuje, že právě inciály J. F. patří panu Jaroslavu Foglarovi, protože jedině on byl nazýván duchovním otcem hlavolamu „ježek v kleci“! Průmyslový vzor pana Bohumíra Hrona se tedy pokládá za nový, protože nebyl před dobou přihlášení průmyslového vzoru znám z veřejně dostupných pramenů, což je skutečně pravdou.

krabička Ježka "Hron"

 

Před vlastním přezkoumáním napadeného rozhodnutí odvolací orgán konstatoval, že v průběhu rozkladového řízení navrhovatel výmazu J. F. zemřel, čímž zanikla i plná moc pro zastupování před Úřadem. 

Tady je další velmi důležitý fakt. Jak je známo, pan Jaroslav Foglar zemřel v lednu roku 1999 ve věku nedožitých 92 let. Dědictví se k této záležitosti nevztahuje. Pan Jaroslav Foglar ale jednoznačně neměl právo tento průmyslový vzor napadat, protože ho ani on nedal patentovat. To také nemohl, protože jeho podobu s největší pravděpodobností ani nevymyslel. Vyobrazení hlavolamu, která předložil jsou navíc odlišná. Dále tedy dokument pojednává o vzhledu hlavolamu. 

Z namítaných materiálů odvolací orgán zjistil, že všechny varianty v nich zobrazených hlavolamů lze rozdělit do dvou skupin, a to na hlavolamy s klecí ve tvaru dutého válce, v němž jsou po obvodu vytvořeny výrazné oválné otvory.

 

koncepce "dutého válce"

Jak je zřejmé z výše uvedených vyobrazení, dutý válec je na svých koncích uzavřen zaobleními, v nichž jsou vytvořeny středové otvory, nebo je opatřen plochými víčky ve tvaru mezikruží, jejichž vnější okraje jsou rovněž více či méně zaobleny. Tímto uspořádáním je vytvořena klec v níž se nachází kulička s bodci různého počtu, tloušťky, délek a zakončení. Hlavolamy s tímto charakteristickým provedením klece, ale i některých kuliček s bodci, se svojí vnější úpravou výrazně liší od vnější úpravy hlavolamu chráněného napadeným průmyslovým vzorem, a to zejména oválnými otvory vytvořenými v plášti válce, či tvarem zakončení dutého válce. Jejich známost před podáním přihlášky napadeného průmyslového vzoru tak není na závadu jeho novosti.

 

Druhou skupinu hlavolamů zobrazených v namítaných dokumentech lze označit jako „sloupková koncepce“. Ty spočívají v tom, že jejich klec je tvořena čtyřmi nebo pěti sloupky kruhového průřezu, které jsou zapuštěny na svých koncích do plochých víček ve tvaru mezikruží. Jedná se tedy o taková provedení, jejichž charakteristickým znakem je klec obdobného provedení, které je chráněno napadeným průmyslovým vzorem.

"sloupková koncepce"

 

Jak je zřejmé z výše uvedeného vyobrazení, klec hlavolamu zobrazeného v namítaném dokumentu vpravo nahoře sestává z pěti sloupků kruhového průřezu rozmístěných po kružnici, a je shora i ze spodu uzavřena masivními čely ve tvaru mezikruží. Na rozdíl od vnější úpravy výrobku chráněné napadeným průmyslovým vzorem, nejsou čela ve tvaru mezikruží po vnějším obvodu zaoblená, ani nevykazují vnitřní osazení středového otvoru. Vzhledem k tomu, že provedení čel podle napadeného průmyslového vzoru je na první pohled odlišné, a není tudíž zjistitelné jen při zvláštní pozornosti, takto vytvořený hlavolam vykazuje odlišnou vnější úpravu výrobku.

 

odlišné provedení Ježka

Klec hlavolamu zobrazeného v namítaném dokumentu  sestává ze čtyř sloupků kruhového průřezu, a je rovněž shora i ze spodu uzavřena masivními čely, která nejsou po obvodu zaoblená, ani v nich nejsou vytvořeny středové otvory. Nápadným odlišujícím znakem od napadeného průmyslového vzoru je i provedení „ježka“, který není vytvořen ve tvaru kuličky s ostny, nýbrž válečkem se zaoblenými konci. Porovnáním vnější úpravy výrobků zobrazených v namítaném dokumentu č. 1 bylo nutno v souladu s rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení konstatovat, že ani jeden z těchto výrobků nevykazuje takovou vnější úpravu, jejíž charakteristické znaky by byly shodné s vnější úpravou výrobku podle napadeného průmyslového vzoru.

 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného vyobrazení tyto hlavolamy sestávají z pěti sloupků, zapuštěných do masivních čel ve tvaru mezikruží, bez zaoblených hran na vnějším obvodu a vnitřního osazení středového otvoru.

Je sice patrné sražení vrchní hrany horního čela, od napadeného průmyslového vzoru se však odlišuje bez vynaložení zvláštní pozornosti v počtu sloupků, silnými válcovými bodci na kuličce s tupými konci, a jinými proporcemi, které mu propůjčují jiný osobitý vzhled. Rovněž v tomto případě bylo nutno konstatovat, že ani jeden z výrobků zobrazených v namítaném dokumentu č. 2 nevykazuje takovou vnější úpravu, jejíž charakteristické znaky by byly shodné s vnější úpravou výrobku podle napadeného průmyslového vzoru.

 

V namítaném dokumentu č. 3 není zobrazen žádný hlavolam ze skupiny tzv. „sloupkové koncepce“. Hlavolam zobrazený na str. 16 je tvořen klecí ve tvaru dutého válce, v němž jsou po obvodu vytvořeny výrazné oválné otvory. Dutý válec je po obou stranách uzavřen zaobleními, v nichž jsou vytvořeny středové otvory. Hlavolam již na první pohled nevykazuje takovou vnější úpravu, jejíž charakteristické znaky by byly shodné s vnější úpravou výrobku podle napadeného průmyslového vzoru.

 

V namítaném dokumentu č. 4 je na str. 53 dole zobrazen hlavolam „sloupkové koncepce“, jehož provedení je shodné s hlavolamy zobrazenými na str. 130 v dokumentu č. 1 vpravo nahoře a hlavolamy zobrazenými na str. 55 a 63 v dokumentu č. 2. Vzhledem k tomu, že vnější úprava těchto hlavolamů byla shledána jako odlišná od vnější úpravy výrobku chráněného napadeným průmyslovým vzorem, je tudíž nutno konstatovat, že ani hlavolam zobrazený v namítaném dokumentu č. 4 nevykazuje takovou vnější úpravu, jejíž charakteristické znaky by byly shodné s vnější úpravou výrobku podle napadeného průmyslového vzoru.

 

Navrhovateli výmazu panu Jaroslavu Foglarovi se tedy ani v „rozkladu“ nepodařilo prokázat, že předmět průmyslového vzoru ing. Bohumíra Hrona nesplňoval v době jeho zápisu podmínku novosti, neboť nevykazuje shodnou vnější úpravu s žádnou z variant obdobných hlavolamů zobrazených v namítaných dokumentech. 

Jak tedy z celé záležitosti vyplynulo, průmyslový vzor nechrání obecně „ježka v kleci“, ani jeho koncepci či technický princip, ale jeho nové varianty provedení, která je v tomto případě od namítaných řešení odlišná.

 
diskuse a komentáře

© Copyright RM

 

Ježek v kleci - Hron vs. Philos

 31.5.2007

 
Hodně lidí se nás ptá, kde se dá zakoupit ježek v kleci značky Hron a jaký je rozdíl mezi ježky Hron a Philos. Rozhodli jsme se to tedy objasnit všem návštěvníkům této stránky.
   

Ježek v kleci Hron se už v současnosti nevyrábí, ale občas se ještě v nějakém obchodu objeví. Prodává se v modré válcové krabičce. Na první pohled se od Ježka Philos liší ve  zpracování. Na českém hlavolamu jsou jasně viditelné stopy po soustružení, protože je kulička a horní i spodní kroužek vyroben tímto způsobem. Německý Philos má kuličku i víčka odlitá a navíc je povrch víček upraven do dokonale hladké a lesklé plochy.

Česká výroba - Hron

Německá výroba - Philos

 

Další často kladený dotaz je ten, jaký je rozdíl mezi ježky Philos a Hron. Liší se tedy ve zpracování kroužků, které drží tyčky klece a také v samotném principu. Ježek Philos se nevyndává až tak klasickým způsobem, jako Ježek Hron, který je v tomto ohledu mnohem lépe proveden. Ježek v kleci značky Hron je vyráběný v ČR v Brně a ježek značky Philos v Německu. Je tedy jen na vás, který si vyberete a který vás více osloví svým zpracováním. Jako maskot této stránky byl ovšem použit ježek v kleci značky Hron. Jistě tušíte proč ;).

 

© Copyright RM

 
 

 © Copyright WEB.rademic.cz &   Publikování a šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.